پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 9 ارديبهشت 1394 ساعت 13:37 http://ihaa.ir/vgld.n0o2yt0fnhf62yyal..html -------------------------------------------------- عنوان : بازدید هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان خراسان رضوی از دانشکده علوم قرآنی سبزوار -------------------------------------------------- متن :