امتیاز مثبت
۰
 
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در شیراز برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با عنوان «بررسی تطبیقی واژه ضَرَبَ در تفسیر فریقین با محوریت آیه ۳۴ سوره نساء» در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار گردید.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۱۶
کد مطلب: 8759
 
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در شیراز برگزار شد
 
به گزارش پایگاه قرآنی-دانشگاهی ایحاء از شیراز، جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با عنوان «بررسی تطبیقی واژه ضَرَبَ در تفسیر فریقین با محوریت آیه ۳۴ سوره نساء» با نگارش رقیه نبی‌زاده، دانشجوی رشته تربیت معلم قرآن کریم مقطع کارشناسی با راهنمایی دکتر زهره معارف و داوری حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالرسول هادیان در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.

این پایان نامه با نمره 19/25 در شیراز پذیرفته شد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:
آﻳﻪ۳۴ ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع «ﻗﻮاﻣﻴﺖ ﻣﺮد بر ﺧﺎﻧﻮاده»، «ﻧﺸﻮز، زن » و «راﻫﻜﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﻮز» ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﺨﺸﻲ از اﺣﻜﺎم ﺧﺎﻧﻮاده، که از اﺳﺎﺳﻲ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ است ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻤﻜﻦ است ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺮدازد ﻛﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻗﻮاﻣﻴﺖ ﻣﺮد را در راﺳﺘﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ وي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮده و ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاري ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺛﻤﺮات این مدیریت تحلیل می‌کند.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﻪ ۳۴ ﺳﻮرۀ ﻧﺴﺎء از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘــﺪ و ﺑﺮرﺳــﯽ واژه ضرب می‌ﭘــﺮدازﯾﻢ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر از ﺟﻬﺖ ﻧﮕارش ﻣﺴﺌﻠﻪ‌ﻣﺤﻮر و از ﺟﻬﺖ راهبرد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و از ﺟﻬﺖ جمع‌آوری اﻃﻼﻋــﺎت، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ‌ای اﺳﺖ. ﺑﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زن ﺣﻘﻮق ﺷﻮهر را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ﻗﺮآن ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺣﻖ، شوهر را اﺑﺘﺪا ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرزدهی ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و در ﺻــﻮرت ﺑــﯽ ﺛﻤــﺮ ﺑــﻮدن اﯾــﻦ روش، دوری از ﺑﺴﺘﺮ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و در نهایت ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ آن هم ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﺎز ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷــﻮد ﮐــﻪ دوری از ﺑﺴــﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪهد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﺣﮑﻢ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﺎص (نشوز زن) اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺣﮑــﻢ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﺑﻠﮑﻪ در رواﯾﺎت زﯾﺎدی ﻣﻄلقاً ﻣﻤﻨــﻮع ﺷــﻤﺮده ﺷــﺪه اﺳــﺖ؛ در نتیجه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺪﻧﯽ در ﻣﻮارد ﺧﺎص هیچ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﻧﺪارد.
در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺸﻮز، ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻇﻬﻮر واژه، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ‌ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻳﻦ واژه در ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ زدن، ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص، ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﺑﻮدن و... را ﻧﻘﺪ ﻛﺮده و آن را در ﻗﺎﻟﺐ زدﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن دادن ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺑﻨﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژه‌ها: ضرب زنان، تفسیر شیعه، تفسیر اهل سنت.
Share/Save/Bookmark