امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی تهران
پایان نامه قرآنی «آسیب شناسی ترجمه های قرآن برمبنای بررسی نحوی _ بلاغی حذف حرف جر» در دانشکده علوم قرآنی تهران دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۷
کد مطلب: 9642
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی تهران
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از تهران، جلسه دفاعیه دانشجو فرخنده عابدینی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآنی با عنوان «آسیب شناسی ترجمه های قرآن برمبنای بررسی نحوی _ بلاغی حذف حرف جر» به راهنمایی آقای دکتر عباسعلی حسن پور مقدم و داوری سرکار خانم دکتر کاظم زاده در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار گردید. این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۹/۵ و درجه عالی در تهران پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
«مفاهیم متعالی قرآن کریم، در قالب الفاظ وحیانی نازل شده است. در نگاه زبان شناسان، کاربرد ساختارهای نحوی خاص، ترکیب های ادبی و سبک های بیانی در متن، جلوه هایی از اعجاز بیانی است. زبان قرآن با داشتن این ویژگی ها، از سایر زبانها متمایز است. اسلوب حذف حرف جر، یکی از مظاهرِ اعجاز بیانی بوده که در قالب یک رخداد نحوی، با غرض معنایی و دلالت بلاغی در آیات قرآن، کاربرد دارد.
اسلوب مذکور، در حوزه لزوم و تعدی فعل مطرح بوده و در ساختارهای خاص ظاهر می شود؛ مانند، تعدیه فعل لازم با حذف جر، یا تعدیه آن به واسطهِ جر غیر معمول، مصاحبت فعل متعدی با جر مناسبِ فعل دیگر و نیابت معنایی حروف جر از یکدیگر، در این ساختارهای نحوی، به نوعی از قالب های معمولِ دستور زبان عدول شده و نیاز به تأویل هست.
فرآیند ترجمه ساختارهای مذکور و برقراری تعادل بین زبان مبدأ و مقصد در این حوزه، چالشی بزرگ فراروی مترجم قرآن است. کاربرد اسلوب حذف جر در آیات قرآن، با توجه به آثار معنایی و بلاغی آن ایجاب می کند، مواضع حذف جر در آیات مطالعه شود، تا رویکرد مترجمان در این حوزه بررسی شده و کاستی های احتمالی هویدا می شود.
روش پژوهش حاضر مبتنی بر توصیف و تحلیل یافته ها است؛ در فرآیند تحقیق، مبانی نحوی و تفسیری مواضع حذف جر، در ساختار آیات تبیین شده و پس از تحلیل اثر معنایی ـ بلاغی آن در آیه، ترجمه ها بر اساس یافته ها، به شکل تطبیقی بررسی شده و نتایج استنباط شده است. ویژگی این تحقیق اقتضای آن را داشته که نتایج به شکل کیفی تبیین شود. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ برگردان آیاتی که در آنها حذف جر به شیوه قیاسی بوده، غالباً منطبق با الگوی معادلی است که در روش شناسی ترجمه ارائه شده است. وجه تضمین که الگوی ساختاریِ خاص زبان عربی بوده و از نوع حذف قیاسی جر شمرده شده، در زبان مقصد به درستی برگردان نشده و در اغلب ترجمه ها به معنای وضعی آن اکتفاء شده است.
بررسی مواضع سماعی حذف جر در دو حوزه منصوب به نزع خافض و باب حذف و ایصال، نشان داده، در ترجمهِ بسیاری از آیات حذف جر و ذکر آن تفاوت نداشته، لذا غالباً غرض معنایی و بلاغی حذف جر در ترجمه محقق نشده است.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از:
۱. فصل اول : مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
۲. فصل دوم : بررسی نحوی و بلاغی حذف حرف جر
۳. فصل سوم: بررسی انواع حذف جر (قیاسی ـ سماعی) در آیات قرآن کریم و ترجمه های آن».
Share/Save/Bookmark