امتیاز مثبت
۳
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در نشریه علمی پژوهشی
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در نشریه علمی پژوهشی پذیرفته شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۹
کد مطلب: 9945
 
پذیرش مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در نشریه علمی پژوهشی
 
به گزارش ایحا، مقاله دکتر مجید صادقی مزیدی عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز با عنوان «سورة البينة دراسة أسلوبية دلالية» در مجله علمي پژوهشي «مجلة الکلية الإسلامية الجامعة»  پذيرش شد.
در اين مقاله تلاش شده است تا به مباحث زباني و ويژگي هاي حروف و واژگان و ارتباط آنها با مفاهيم قرآني در سوره مذکور پرداخته شود که نتايج به دست آمده در قالب آمار و جدول بندي در دو حوزه مربوط به آيات بهشتيان و دوزخيان مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است.
Share/Save/Bookmark